MANTENIMENT D’EQUIPS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

Pla de manteniment periòdic

Elaborem aquest plà per mitjà d’un checklist respectant els requisit per al compliment de la Taula I, II, III del Reial Decret 513/2017 publicat a la norma UNE 23580 de Seguretat Contra incendis.
Lamanfoc Extintor

i

Informe detallat

Destinem personal altament qualificat per certificar i fer un informe detallat de l’estat de tots els equips. Verificant el compliment de la normativa vigent i que la instal·lació sigui eficaç.